Μηχανογραφημένη Λογιστική
Εκτύπωση

Κωδικός Προγράμματος: ACC 0120 (Εφαρμοσμένη Λογιστική σε Μηχανογραφημένο Λογιστήριο)

     Διάρκεια: 170 ώρες
     Επίπεδο: Professional
     Μέθοδος Διδασκαλίας: Σε τάξη / Ανοικτή Εκπαίδευση
     Θέσεις: 10 άτομα ανά τμήμα κατά μέγιστο
     Έναρξη:

Δείτε την αναλυτική κατάσταση Ενάρξεων

     Απευθύνεται:   Σε πτυχιούχους ή σπουδαστές Οικονομικών Σχολών και σε όσους επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν σε Λογιστήρια Επιχειρήσεων και Οργανισμών
     Τιμή:

ΕνότηταΤιμή(€)
Α - Απλογραφική Μέθοδος 650
B - Διπλογραφική Μέθοδος 950
Γ - Διαχείριση Εργατικών 350

Οι τιμές που αναγράφονται ισχύουν όσο είναι αναρτημένες στο δικτυακό χώρο και μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή.

 

Περιγραφή

Το πρόγραμμα Μηχανογραφημένης Λογιστικής παρέχει γνώσεις που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν την είσοδο και την εξέλιξη των αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας της Λογιστικής. Οι συμμετέχοντες, μέσα απότις διαλέξεις, την παροχή υλικού, και τις πρακτικές εφαρμογές είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις όσον αφορά στη διαχείριση λογιστικών - οικονομικών θεμάτων στις επιχειρήσεις.

 

Αντικείμενα Σπουδών

Μέρος Α - Απλογραφική Μέθοδος

Διάρκεια: 2.5 - 3 μήνες

Συχνότητα: 2 φορές την εβδομάδα

Τιμή: 650 €

 

- Ν 4308/14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

- Ενάρξεις Επιτηδεύματος

- Παύσεις Εργασιών

- Διαχείριση Συναλλαγών και Τήρηση Βιβλίων Απλογραφικής Μεθόδου.

  (Εμπορικών, Βιοτεχνικών, Παροχής Υπηρεσιών, Μικτών, Αγροτικών Επιχειρήσεων καιΕλευθέρων Επαγγελματιών)

- Διαχείριση ΦΠΑ

- Διαχείριση Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

- Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων

- Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων και Φορολογία Επιχειρήσεων

  (ΟΕ – ΕΕ – Ατομικών Επιχειρήσεων – Ελευθέρων Επαγγελματιών)

- Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων

  (Έντυπα Ε1 , Ε2, Ε3, Ν -Νομικών Προσώπων- και όλοι οι κωδικοί της Δήλωσης Φυσικών Προσώπων)

- Συμπλήρωση Ε9 Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων

- Μηχανογράφηση –Εργαστήριο (Προγράμματα Singular, Softone, Union)

 

 

Μέρος Β - Διπλογραφική Μέθοδος

Λογιστικά Γ΄ Κατηγορίας Βιβλίων 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 4  Μήνες

Συχνότητα: 2 φορές την εβδομάδα

 

Τιμή: 950 €

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ)

Εργασίες Λογιστή

 1.Στη σύσταση

 2.Στην έναρξη Διαχειριστικής Περιόδου

 3.Καθημερινά

 4.Τέλος μήνα

 5.Τέλος του έτους

 6.Στη σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων βάσει ΕΛΠ

 

Εργασίες Βοηθού Λογιστή

 1.Καθημερινά

 2.Τέλος μήνα

 3.Τέλος του έτους

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

- Ν. 4308/ 14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

- Σύσταση ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – Ατομικές 

  Εγγραφές σύστασης όλων των μορφών επιχειρήσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ Β

 - Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου

 - Τακτοποίηση Λογαριασμών

 - Ενσώματα και άυλα πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

 - Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

 - Επιμέτρηση Αποθεμάτων – Αγορές Αναλώσιμων Υλικών

 - Σύνταξη Β’ Προσωρινού Ισοζυγίου

 - Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων (Λογαριασμός 82 Αποτελέσματα – Κέρδη ή ζημιές περιόδου Ε.Λ.Π)

 - Υπολογισμός και Καταλογισμός Φόρου Εισοδήματος

 - Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με Ε.Λ.Π

 - Δημοσιεύσεις Χρηματοοικονομικών Οικονομικών Καταστάσεων – Πρακτικά Γ.Σ – Δ.Σ

 - Καταβολή Φόρου Εισοδήματος

 - Διάθεση Κερδών – Παρακράτηση και Απόδοση Φόρου Διανεμόμενων Κερδών

 - Διαχείριση Αμοιβών Δ.Σ – Διαχειριστών και Φορολογική Αντιμετώπιση τους.

 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Α.Ε. – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΩΝ

 - EXCEL για Λογιστές

 

Χρήση Προγραμμάτων ERP Singular - SoftOne

 

Μέρος Γ - Διαχείριστη Εργατικών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 1  Μήνας

Συχνότητα: 2 φορές την εβδομάδα

 

Τιμή: 350 €

 

Συχνές Ερωτήσεις

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζεται πτυχιούχος ή σπουδαστής Οικονομικών Σχολών για να μπορέσει να ασκήσει το επάγγελμα του λογιστή, το οποίο θεωρείται ένα από τα επαγγέλματα με την μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Το μάθημα περιλαμβάνει βασικές έννοιες τις Επιστήμης της Λογιστικής καθώς και πρακτική εξάσκηση, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να κατανοήσουν τις έννοιες και να είναι σε θέση να διαχειριστούν οποιοδήποτε πρόβλημα θα μπρορούσε να συναντήσει ως εν δυνάμει λογιστής.

 

 

Αποτελέσματα Εξετάσεων